Doktrína zesílených důvodů a její aplikace při rozhodování o ponechání obviněného ve vazbě

ZVEŘEJNĚNO: 9. 1. 2023

Doktrína zesílených důvodů a její aplikace při rozhodování o ponechání obviněného ve vazbě

Doktrína zesílených důvodů pro další trvání vazby znamená, že při opětovném rozhodování o vazbě již nepostačuje samotná existence podezření ze spáchání stíhaného skutku, ale jsou zapotřebí ještě další dostatečné a relevantní důvody, které odůvodňují pokračování vazby. Konkrétní skutečnosti zakládající důvodnost vazby v počátečním stádiu trestního stíhání mohou totiž během trvání vazby ztrácet na významu či přesvědčivosti a pro ospravedlnění dalšího trvání zbavení osobní svobody obviněného ve vazbě už nemusí postačovat.

Navíc používání stereotypních formulací v rozhodnutích soudů o prodloužení vazby vzbuzuje podezření, že se rozhodující orgány dostatečně nezabývaly konkrétními okolnostmi a nereagovaly na argumenty obviněného. Soud není povinen se ve svém rozhodnutí vypořádat jednotlivě s každým argumentem uplatněným obhajobou, měl by však náležitě zvážit tvrzené skutečnosti, které jsou způsobilé zpochybnit oprávněnost dalšího trvání vazby. Porušení práva na osobní svobodu může spočívat zvláště v tom, že soud pouze zopakuje důvody uváděné v počáteční fázi vazby, aniž by náležitě vysvětlil, proč je trvání vazby i nadále nezbytné.

Platí rovněž, že obecné soudy musí při opětovném rozhodování o vazbě zvažovat a pečlivě odůvodnit, proč účelu vazby nelze dosáhnout některým jiným opatřením, např. dohledem probačního úředníka nebo písemným slibem (výše uvedené závěry viz nález Ústavního soudu ČR ze dne 12. 12. 2013, sp. zn.: I.ÚS 2665/13).

Doktrínu zesílených důvodů pro další trvání vazby v nedávné době opět připomenul Ústavní soud ČR ve svém nálezu ze dne 15. 12. 2022, sp. zn.: I. ÚS 2987/22, když dospěl k závěru, že došlo k porušení stěžovatelova práva na osobní svobodu podle čl. 8 odst. 1, odst. 2 Listiny základních práv a svobod a práva na řádně vedené soudní řízení podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, poněvadž rozhodnutí soudu o ponechání stěžovatele ve vazbě nebylo v požadovaném rozsahu řádně, přesvědčivě a logicky odůvodněno, a to i ve vztahu k tzv. doktríně zesílených důvodů pro trvání omezení osobní svobody.

Mgr. Martin Hýbl, advokát

 

Pro bližší informace o poskytovaných právních službách mě neváhejte kontaktovat.

Sídlo

Korunní 1740/129, 130 00 Praha 3

Pobočka

Plhovská 340, 547 01 Náchod

Telefon

+420 607 060 064

ID datové schránky

rgdcrwg

n

Ev. č. ČAK

19588

IČO

09932577

k

DIČ

CZ8912273491

Číslo účtu

238339565/0600

© 2023 Mgr. Martin Hýbl, advokát