Zásady zpracování osobních údajů

1. ÚVOD

Já, Mgr. Martin Hýbl, advokát, se sídlem Korunní 1740/129, 130 00 Praha 3, IČO: 09932577, ev. č. ČAK: 19588 (dále i jako „Advokát“ či „Správce“), si touto cestou dovoluji informovat fyzické osoby, jakožto subjekty údajů, jaké osobní údaje, za jakým účelem a na jakém právním základě takové údaje v souvislosti se svojí činností zpracovávám, dále komu takové údaje předávám, jak je chráním a jaká práva fyzické osoby, jakožto subjekty údajů, mají ve vztahu ke svým osobním údajům.

Ochranu Vašich osobních údajů beru velmi zodpovědně a dbám na to, aby byly Vaše osobní údaje u mě v bezpečí. Vaše osobní údaje zpracovávám v souvislosti s poskytováním právních služeb a výkonem své podnikatelské činnosti. Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jsem správcem osobních údajů. V případě poskytování právních služeb v rámci trvalé spolupráce jsem společným správcem s advokátem / s advokátní kanceláří, s níž spolupracuji.

Osobní údaje zpracovávám v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoA“), GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

2. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Mgr. Martin Hýbl, advokát
Korunní 1740/129, 130 00 Praha 3
IČO: 09932577
Ev. č. ČAK: 19588
E-mail: hybl@akhybl.cz
Tel.: +420 607 060 064

 

3. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁM

V rámci své činnosti mohu získat Vaše osobní údaje zejména, (i.) když mne kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře či prostřednictvím ostatních kontaktních údajů uvedených na mých webových stránkách, (ii.) když se spolu setkáme na úvodní schůzce, (iii.) když jsou mi poskytnuty v průběhu trvání našeho smluvního vztahu, (iv.) když se ucházíte o pracovní pozici a/nebo (v.) když je získám z jiných zdrojů, včetně veřejně dostupných zdrojů.

Osobní údaje, které zpracovávám, zahrnují zejména jméno a příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, kontaktní adresu, IČO, DIČ, sídlo, popř. další adresy, čísla identifikačních dokladů či jejich kopie, e-mailovou adresu, telefonní číslo, poštovní adresu, číslo bankovního účtu a další transakční údaje, informace uvedené v životopise, informace o vzdělání, profesní praxi, či jakékoliv další osobní údaje týkající se mých klientů, obchodních partnerů či třetích osob.

V zásadě nezpracovávám tzv. zvláštní kategorii osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR (např. údaje o rasovém či etnickém původu či o zdravotním stavu) s výjimkou případů, kdy to je nezbytné a v souladu s příslušnými právními předpisy (např. v případech výkonu obhajoby v rámci trestního řízení či v případech lékařských posudků o schopnosti vykonávat určitou práci).

Dovoluji si Vás rovněž upozornit na skutečnost, že neposkytnutí osobních údajů sloužících ke kontaktování bude znamenat, že Vám bohužel nebudu schopen na Váš dotaz odpovědět. Pokud tedy využijete kontaktní formulář umístněný na mých webových stránkách, je třeba vyplnit všechna požadovaná povinná pole, případně mi následně příslušné údaje sdělit (např. e-mailem či na osobní schůzce). Poskytnete-li mi osobní údaje týkající se jiných osob, je Vaší povinností zajistit, že poskytnutí takových osobních údajů je v souladu s právními předpisy a že jste oprávněni mi takové osobní údaje poskytnout k tomu, abych je pro určitý účel zpracovával.

 

4. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD

V závislosti na okolnostech zpracovávám osobní údaje pro účely (i.) jednání o smluvním vztahu, (ii.) poskytování právních služeb a výkonu mé podnikatelské činnosti, (iii.) ochrany mých oprávněných zájmů, (iv.) plnění právních povinností, (v.) obsažené v souhlasu subjektu údajů, (vi.) výběrových řízení na volné pracovní pozice (vii.) a reklamy a propagace mých služeb.

Osobní údaje zpracovávám pouze v potřebném rozsahu a jen tehdy, existuje-li pro jejich zpracování právní základ. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v závislosti na okolnostech jeden nebo více z následujících důvodů: (i.) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (např. smlouva o poskytování právních služeb), nebo pro provedení příslušných kroků před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, (ii.) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (např. povinnosti vyplývající ze ZoA či ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů), (iii.) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, (iv.) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí osoby či (v.) ke zpracování dochází na základě souhlasu subjektu údajů.

 

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Advokát může v potřebném rozsahu v závislosti na účelu zpracování příslušných osobních údajů sdílet osobní údaje subjektu údajů zejména se svými zaměstnanci a spolupracujícími advokáty / advokátními kancelářemi, notáři, účetními, auditory, daňovými poradci, znalci, překladateli či tlumočníky, poskytovateli poštovních a kurýrních služeb, poskytovateli IT služeb, případně s dalšími smluvními příjemci, zpracovateli či jinými správci osobních údajů.

Advokát může předat osobní údaje subjektu údajů, pokud má na základě právních předpisů povinnost či právo tak učinit (např. na žádost orgánů veřejné moci či v rámci soudních či jiných řízení nebo např. bankám v souvislosti s identifikací vlastníka prostředků na účtu advokátní úschovy).

Advokát využívá služeb společnosti Google Ireland Limited, společnosti založené a provozované podle právních předpisů Irska (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Z tohoto důvodu tak může docházet k předávání osobních údajů mimo Evropskou unii, když země, do kterých jsou osobní údaje předávány, jsou zařazeny na seznam zemí s dostatečnými zárukami a vhodným zabezpečením osobních údajů vydaným Evropskou komisí v souladu s čl. 45 odst. 8 GDPR.

Vedle výše zmíněného předávání osobních údajů může i v jiných (spíše výjimečných) případech dojít k předání osobních údajů do třetí země, např. při využití služeb advokátní kanceláře ze třetí země. K předání osobních údajů do zahraničí v takovém případě by došlo vždy v souladu s požadavky GDPR a dalšími platnými právními předpisy.

 

6. ZPŮSOB, JAKÝM OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁM A JAK JSOU CHRÁNĚNY

Vaše osobní údaje zpracovávám v zásadě manuálně. Z mé strany nedochází k automatizovanému zpracovávání zahrnujícímu tzv. profilování. Profilování lze charakterizovat tak, že o výsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů rozhoduje počítač bez zásahu člověka. Žádnou takovou činnost s Vašimi osobními údaji neprovádím. Ve smyslu čl. 32 GDPR udržuji vhodná technická a organizační opatření za účelem ochrany Vašich osobních údajů, které zpracovávám, před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnou či zničením.

 

7. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracovávám a uchovávám po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou jsem povinen jakožto správce osobní údaje uchovávat podle platné právní úpravy. V ostatních případech je doba zpracování dána účelem zpracování, která musí být přiměřená (např. při vznesení dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře), anebo je stanovena příslušnými právními předpisy.

 

8. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Níže naleznete práva, která máte jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Jako subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo na přístup k osobním údajům. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo ode mě jako správce získat informace o tom, zda zpracovávám Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány (blíže viz čl. 15 GDPR).

V případě, že se domníváte, že o Vás zpracovávám nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Jakožto správce provedu opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti (viz čl. 16 GDPR).

Dále máte právo na výmaz osobních údajů. Toto právo představuje jinými slovy moji povinnost jakožto správce zlikvidovat osobní údaje, které o Vás zpracovávám, pokud jsou splněny určité podmínky a Vy o to požádáte (blíže viz čl. 17 GDPR).

Mezi Vaše další práva patří právo, abych já jakožto správce v určitých případech omezil zpracování Vašich osobních údajů (blíže čl. 18 GDPR).

Jako další právo lze uvést právo na přenositelnost údajů. Právo na přenositelnost údajů Vám dává možnost získat osobní údaje, které jste Správci poskytl/a, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou (blíže viz čl. 20 GDPR).

Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pro účely přímého marketingu nebo z důvodu vědeckého či historického výzkumu, máte právo kdykoli vznést námitku. Z uvedeného výčtu důvodů u mě můžete uplatnit pouze první z nich, neboť zbylé činnosti nevykonávám (blíže viz čl. 21 GDPR).

V neposlední řadě máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (za předpokladu, že zpracování je založeno na takovém souhlasu). Právo odvolat souhlas znamená, že jakýkoliv Vámi udělený souhlas je vždy zásadně odvolatelný a po jeho odvolání, nemám-li jiný relevantní důvod (např. zákonem stanovenou povinnost ke zpracování Vašich osobních údajů), nesmím Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Dovoluji si Vás upozornit na skutečnost, že v případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv jsem oprávněn za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu Vás budu informovat.

V případě, že budete jakkoli nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů, můžete podat stížnost u dozorového orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Více informací o Vašich právech můžete nalézt na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

 

9. COOKIES

​Při návštěvě těchto webových stránek zpracovávám tzv. soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím internetového prohlížeče lokálně v počítači nebo mobilním zařízení, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Tyto soubory jsou uloženy ve Vašem mobilním zařízení nebo počítači.

​Soubory cookies zpracovávám za účelem zajištění funkcionality a pro analýzu návštěvnosti těchto webových stránek. Soubory cookies neobsahují přímo osobní údaje, avšak zejména ve spojení s dalšími údaji mohou mít povahu osobních údajů. V těchto případech jsou proto takové údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů Správce. Pro více informací o souborech cookies můžete navštívit tyto webové stránky https://www.uoou.cz/prohlaseni-cookies/ds-3099 a odkazy tam uvedené.

Při provozu těchto webových stránek využívám služeb Google Analytics. Bližší informace o fungování služeb Google Analytics včetně smluvních podmínek a zásad ochrany soukromí lze nalézt zde https://analytics.google.com/analytics/web/provision/#/provision. Používám také Google Fonts.

Souhlas s ukládáním souborů cookies můžete kdykoliv odvolat pomocí nastavení koncového zařízení (internetového prohlížeče). V případě, že zamítnete používání souborů cookies, je možné, že se Vám některé funkce těchto webových stránek vůbec nezobrazí nebo je nebudete moci využít.
Přehled použitých cookies viz tabulka níže.

 

10. ÚČINNOST

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 7. dubna 2021 a mohou být průběžně aktualizovány. Aktuální verze je vždy dostupná na těchto webových stránkách.

CookiePopisTrváníTyp
_ga_9H5YLNELQ5Instalováno službou Google Analytics.2 rokyAnalytické
_gaSoubor cookie _ga, nainstalovaný službou Google Analytics, vypočítává údaje o návštěvnících, relacích a kampaních a také sleduje využití webu pro analytický přehled webu. Soubor cookie ukládá informace anonymně a přiřazuje náhodně vygenerované číslo k rozpoznání unikátních návštěvníků.2 rokyAnalytické
pll_languageSoubor cookie pll _language používá Polylang k zapamatování jazyka zvoleného uživatelem při návratu na webovou stránku a také k získání jazykových informací, když nejsou dostupné jiným způsobem.1 rokFunkční
Google FontsVyžaduje IP adresu uživateležádnéfunkční
CookiebotUkládá stav souhlasu s cookies aktuální domény1 rokHTTP

Sídlo

Korunní 1740/129, 130 00 Praha 3

Pobočka

Plhovská 340, 547 01 Náchod

Telefon

+420 607 060 064

ID datové schránky

rgdcrwg

n

Ev. č. ČAK

19588

IČO

09932577

k

DIČ

CZ8912273491

Číslo účtu

238339565/0600

© 2023 Mgr. Martin Hýbl, advokát

Zásady ochrany osobních údajů